Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä – hanke osana YAMK projektiopintoja.

Riina Michelsson & Niina Kinnunen

 

Olemme Palvelu- ja projektiliiketoiminnan YAMK- opiskelijoita ja saimme olla mukana TAMKin osatoteutusprojektissa, joka on osa Euroopan sosiaalirahaston kehittämishanketta “Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä”. Meidän kahden YAMK opiskelijoiden lisäksi hankkeessa on TAMK:sta mukana neljä YAMK-opiskelijaa sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutuksesta ja kaksi amk-opiskelijaa fysioterapian koulutuksesta.

 

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä on Euroopan sosiaalirahaston kehittämishanke, jossa tavoitteena on tukea ja edistää siihen osallistuvien mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja niiden kautta syntyvää kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Kyseessä on Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhdessä valmistelema valtakunnallinen hanke. Se liittyy ESR-rahoitushakuun koskien toimenpidekokonaisuutta: Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä.

 

Oman prosessimme eteneminen

Hankkeen ensimmäinen vaihe oli alkumittaukset, jotka suoritettiin kahdessa pirkanmaalaisessa yrityksessä verkkopohjaisella kyselyllä keväällä 2016. Kysely sisälsi kysymyksiä mm. työn piirteistä, vaikutusmahdollisuuksista, vastuista, tavoitteista, johtamistavasta, työnantajan piirteistä ja työyhteisön sisäisestä ilmapiiristä.

 

Kysely koostui tausta- ja monivalintakysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Meidän tehtävänämme oli analysoida ja kuvata alkumittauksen tulokset.  Aineiston suorat jakaumat tallennettiin Output –tiedostoihin ja nimettiin kysymysten numeroiden mukana. SPSSn saloihin saimme kattavan pikaperehdytyksen projektipäälliköltä.

 

Teimme jokaisesta lähes kolmestakymmenestä kysymys- tai väittämäosioista suorat jakaumat, joista laadimme kuvion tai taulukon. Istuimme koulun tietokoneluokassa pariin otteeseen kauniina kesäpäivinä ja pohdimme eri toteutustapoja yhdessä. (kuvio 1)

 

Laadimme kumpikin omista aineistoistamme ensin kuvioita ja taulukoita ja koostimme niistä PowerPoint-diasarjat meille nimetyille yrityksille esitettäviksi. Koosteisiin päädyimme lisäksi tuottamaan jokaisesta osa-alueesta parhaat ja kehittämistä eniten vaativat asiat. (kuvio 1)

kuvio-1

Kuvio 1. Oman projektimme prosessikuvaus.

 

Tulosten esittäminen

Monien aineistoviilailujen jälkeen saimme tulokset syksyllä valmiiksi. Työn tulokset pääsimme esittelemään vastanneen yrityksen johdolle ja esimiehille. Odotimme molemmat esitystilaisuutta paljon, vaikka se myös jännitti. Miten tulokset mahdetaan ottaa vastaan?

 

Riinan syyskuinen esitys alkoi kompastellen, kun kuulijakunta havainnoi yrityksensä virallisen nimen olevan kirjattuna väärin. Samoin ensimmäisissä dioissa esitellyt taustatiedot olivat saapuneet meille puutteellisina, jonka vuoksi työkokemusvuodet tulkittiin numeroiduiksi raja-arvoiksi ja pitkät urat kutistuivat muutaman vuoden työsuhteiksi. Koska kriittiset vastaukset olivat pääosassa, niiden esittely oli jännittänyt etukäteen. Haastavinta oli pitäytyä tulosten esittelijän roolissa. Aineisto aiheutti jo esittelyvaiheessa paljon keskustelua, johon Riina samaistui työhistoriani vuoksi. 65 dian esitys venyi parituntiseksi ja keskustelu jatkui vielä osuuteni päätyttyä. Vaikka kyselytutkimukseen osallistuneet yritykset olivat eri alalta kuin millä Riina itse työskentelee, tunnisti Riina samoja kiitoksen ja kritiikin kohteita, joita olen omassa työssänikin kohdannut.

 

Niinan esityksen tulokset, niin hyvät kuin kehitystä vaativatkin, otettiin hyvin vastaan. Kuulijat olivat hyvin aktiivisia ja keskustelua syntyi paljon, erityisesti palautteen antamisesta ja palkitsemisesta sekä tiedonkulusta, jotka havaittiin yhdeksi yrityksen heikoksi lenkiksi. Yritys oli kyselyn aikaan läpikäynyt muutoksia, jotka selvästi vaikuttivat kyselyn tuloksiin; työntekijät olivat epävarmoja tulevaisuuden suhteen. Kuulijoille syntyi tilaisuudesta monta uutta ajatusta ja kehittämisen kohdetta, mutta myös tunnistettuja asioita, joita tehdään jo nyt oikein.

naamat

Hankkeeseen liittyen kirjoitimme tämän blogikirjoituksen lisäksi myös artikkelin TAMK journaliin. Artikkelissa käsittelimme työhön sitoutumista ja työn merkityksellisyyttä, joka nousi molempien tutkimustuloksista hyvin vahvana. Projektiin osallistuminen oli opettavaista ja kannustamme opiskelijoita tarttumaan vastaaviin tilaisuuksiin. Työ oli erittäin mielenkiintoista; jotakin konkreettista palautettavien harjoitustehtävien ja tenttilukujen sijaan. Oli antoisaa päästä sisään yrityksen arkeen ja olla kehittämässä työn ilon kautta tuottavuutta ja kilpailukykyä. Tuntuu, että olemme tehneet jotain tärkeää!

Vastaa