Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Voidaan hyvin työpaikalla!

Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin panostaminen ovat ehdottoman tärkeitä, jotta henkilöstö voi hyvin ja on motivoitunut työhönsä. Työhyvinvoinnin edistäminen on pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja ennakoivaa toimintaa, jonka tuloksena henkilöstön työtyytyväisyys lisääntyy, työn laatu paranee ja myös organisaation tuloksellisuus kasvaa. Työhyvinvoinnin edistäminen on siten tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista.

Konkreettiset työhyvinvointia edistävät toimet voivat olla hyvinkin erilaisia eri työpaikoilla. Toisissa työpaikoissa henkilökunnan hyvinvointiin on saatettu panostaa paljon  – on erilaista liikuntaa, yhdessä tekemistä, työyhteisön ilmapiiri on hyvä ja työvälineet sekä -ympäristö ovat toimivia. On myös työpaikkoja, joissa panostus on vähäistä, jolloin se väistämättä näkyy työilmapiirissä ja työntekijöiden terveydessä. Pelkkä keppijumppa kerran vuodessa ei riitä, vaan toiminnan pitäisi olla jatkuvaa ja tukea sekä edistää hyvää työilmapiiriä, työergonomiaa, yhteisöllisyyttä, terveyttä ja hyvää johtamista.

 

tyhykuvio_s12-1

Kuva: Docendum

 

HYVINVOIVASSA TYÖYHTEISÖSSÄ

 • Ollaan avoimia ja luotetaan
 • Innostetaan ja kannustetaan
 • Puhalletaan yhteen hiileen
 • Annetaan positiivista palautetta
 • Pidetään työmäärä sopivana
 • Uskalletaan puhua myös ongelmista

HYVINVOIVA TYÖNTEKIJÄ

 • On motivoitunut ja vastuuntuntoinen
 • Pääsee hyödyntämään osaamistaan ja omia vahvuuksiaan
 • Saa palautetta työstään
 • Kokee itsensä tarpeelliseksi
 • Kokee sekä itsenäisyyttä että yhteenkuuluvuutta työssään
 • Onnistuu ja innostuu

Lähde: Työterveyslaitos

 

Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä ovat lisääntyneet 2000-luvulla. Työn muutokset ja lisääntyneet vaatimukset, kiire, henkilöstöresurssien rajallisuus ja työn ja muun elämän yhteensovittaminen ovat työkykyä kuormittavia tekijöitä, jotka pitäisi tunnistaa. Työn vaihteluvuus, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, toimivat henkilöstösuhteet ja luottamus, työn arvostus sekä uuden oppimisen mahdollisuus puolestaan tukevat työhyvinvointia.

Työntekijällä itsellään on myös vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Mikäli kokee olevansa uupunut tai ilmenee terveydellisiä ongelmia, täytyy hakea apua  – ihminen ei ole kone. Jokainen voi myös omalta osaltaan vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja itsensä kehittämiseen. Yhdessä tekemisessä on voimaa ja jokaisen panos työyhteisössä on tärkeä.

Pidetään huolta itsestämme ja työkavereistamme  – voidaan hyvin työpaikalla!

 

thf-tauko-net

 

 

Vastaa