Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Yhteinen keittiö – palvelumuotoilun projekti

Osana valtakunnallista Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta “Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen” on hanke Yhteisestä keittiöstä. Kärkihankkeen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja työtä kohdennetaan siten, että se tukee erityisesti niitä väestöryhmiä, joiden hyvinvointi ja terveys ovat keskimääräistä huonompia. Hyvinvointi- ja terveyseroihin vaikutetaan ottamalla käyttöön hyviä käytäntöjä. Näitä käytäntöjä levitetään mahdollisimman laajasti, mielellään koko maahan, ja juurrutetaan osaksi olemassa olevia rakenteita ja toimintoja. Hyvien käytäntöjen muotoilussa käytetään asiakasosallisuutta ja palvelumuotoilua. (STM 2017.)

Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin -kurssin puitteissa teimme Yhteinen keittiö -hankkeeseen liittyvän työn, jonka tarkoituksena oli selvittää Tampereen Linnainmaan alueen palvelutarjonnan lähtökohdat sekä alueen asukkaiden asiakaskokemukset, kehittämistarpeet sekä ideat palveluiden kehittämiseksi. Yhteinen keittiö -hankkeen keskeisimpinä tavoitteina on lisätä yhteisöllisyyttä ja vähentää eriarvoisuutta yhteisöllisen ruokailun keinoin. Tampereen kaupungin Yhteinen Tampere – näköalojen kaupunki -strategian tavoitteena on keskittää hyvinvointipalveluja hyvinvointikeskuksiin. Pilotteina hyvinvointikeskusten kehitystyölle on toteutettu Lielahtikeskus ja Koilliskeskus. Tässä tutkimustyössä painopisteenä oli Linnainmaan Koilliskeskus.

Toimeksiannon tilaajana toimi Tampereen kaupunki yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Molemmat tahot ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita Yhteinen keittiö -kehittämishankkeessa. Valtakunnallisesti Yhteinen keittiö -projektia hallinnoi Kirkkohallitus yhdessä Tampereen kaupungin kanssa ja lisäksi projektilla on laaja monialainen muiden paikallistoimijoiden tuki.

 

stm1

 

Työryhmä tässä tehtävässä koostui eri koulutuslinjojen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavista 11:sta opiskelijasta. Työtä varten etsittiin ensin taustatietoa Linnainmaan alueen asukkaista ja jo olemassa olevista palveluista. Linnainmaan alueen asukkaiden toiveita ja ajatuksia yhteisöllisestä toiminnasta ja heidän toivomistaan palveluista selvitettiin jalkautumalla palveluita käyttävien ihmisten pariin. Aineistoa kerättiin useampana päivänä erilaisten palvelumuotoilun työkalujen avulla ja eri ikäryhmiltä. Lopputuloksena kirjallisen raportin lisäksi työryhmä tuotti prototyypin Yhteisen keittiön viikko-ohjelmasta, johon ideoitiin toimintaa ja paikka yhteisen pöydän äärellä tasa-arvoisesti – ikään tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta.

Stm3

 

Työ esiteltiin kurssin muille opiskelijoille viimeisenä lähipäivänä 1.4., joka toteutettiin messuhenkisesti.

stm2

 

Työmme menee tämän jälkeen hankkeen projektityöryhmälle sekä Innokylään ja sitä on tarkoitus hyödyntää Yhteinen keittiö -hankkeen toteutuksessa. Tämä oli kokonaisuudessaan meille mielenkiintoinen projekti, jonka aikana opimme sekä palvelumuotoilua että arvokkaita tiimityön taitoja. Oli hienoa olla osa isompaa hanketta.

Linnainmaan yhteinen keittiö -työryhmä: Jenni Aittokallio, Katja Alasimi, Katja Hakkarainen, Elina Hänninen, Angela Kainulainen, Minna Kause, Anne Kortteinen, Sina Isokallio, Milla Lamminperä, Taru Malinen & Tatjana Pihlajamäki

 

 

Lisätietoa hankkeesta:  http://stm.fi/hankkeet/terveys-ja-hyvinvointi

 

Vastaa