Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Pari sanaa turvallisuusjohtamisesta

Koska suoritamme johtamisen koulutusohjelmaa, on vain luontevaa, että lopputyössämme käsittelemme valitsemaamme aihetta jostakin johtamisen näkökulmasta. Omaa työtäni tehdessä olen perehtynyt turvallisuusjohtamisen käsitteeseen. Aluksi käsite tuntui jotenkin vaikealta mieltää, en osannut hahmottaa, mitä turvallisuusjohtamisella oikeastaan tarkoitetaan. Nyt kun olen aiheeseen enemmän tutustunut, ymmärrän turvallisuusjohtamisen pitävän sisällään kaikki ne toimet, joiden avulla johto ylläpitää työpaikan turvallisuutta. Tämä käsittää sekä henkilöstön turvallisuuden että asiakkaiden, omassa tapauksessani potilaiden, turvallisuuden. Turvallisuusjohtamisen näkökulma sopii omaan verensiirtojen potilasturvallisuutta käsittelevään opinnäytetyöhöni loistavasti, onhan kaikki verensiirtotoiminta tiukasti ohjeistettua ja lainsäädännön sanelemaa.

 

Turvallisuusjohtamisen ajatus perustuu siihen, että esimies huomioi itse ja vaatii alaisiltaan turvallisuuden huomioivaa ohjeiden mukaan toimimista. Toimintaa seurataan aktiivisesti ja epäkohtiin puututaan. (Kivistö-Rahnasto 2016.) Turvallisuuteen liittyvä johdon työ voidaan mieltää aivan samalaiseksi resurssien hallinnaksi, kuin muukin yrityksessä tapahtuva johtaminen. Järjestelmällisellä ja ennakoivalla turvallisuustyöllä suurin osa riskeistä on mahdollista karsia pois tai ainakin vähentää niitä. (Kerko 2001, 14-15, 23.) Organisaatiossa on jatkuvasti varmistettava, että turvallisuus säilyy perusarvona, ja että sekä johto että alaiset ovat sitoutuneet toimimaan turvallisuuden huomioiden. Turvallisuus on myös nähtävä hyvänä ja positiivisena asiana työyhteisössä, jotta sen vaalimisen mielekkyys säilyy. (Petersen 2000.)

 

Oheinen kappale on opinnäytetyöni tämänhetkisestä versiosta. Olen yrittänyt kiteyttää sen, mistä turvallisuusjohtamisessa oikeastaan on kyse. Kirjoittamiani lauseita kun tarkastelen, ymmärrän paremmin, miksi turvallisuusjohtamisen käsite oli itselleni niin vaikea ymmärtää: kaikki tämä on omassa työpaikassani itsestään selvää. Ei meillä puhuta erikseen turvallisuusjohtamisesta, mutta luonnollisesti noudatamme kaikkia meille annettuja ohjeita. Sattuneet virheet käsitellään ja käsittelyn perusteella toimintaa tarvittaessa muutetaan tai henkilökuntaa koulutetaan. Laboratoriotyössä kaikki ohjeiden noudattaminen ja säntillisyys ovat toiminnan perusta ja johto ohjaa henkilökuntaa tähän suuntaan jatkuvasti. Meillä siis turvallisuusjohdetaan, ihan koko ajan.

 

Kerko, P. 2001. Turvallisuusjohtaminen. Porvoo: Bookwell Oy.

Kivistö-Rahnasto, J. 2016. Turvallisuuden johtajat. Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen -keskeisiä tutkimustuloksia. TUKES. Luettu 1.2.2017.

Petersen, S. 2000. Safety management 2000: Our strenghts & weaknesses. ProQuest. Luettu 1.2.2017. http://search.proquest.com.elib.tamk.fi/docview/200414072 .

http://www.tukes.fi/Tiedostot/Seminaarit/2%20Esimiesten%20turvallisuusosaaminen%20JKivisto_Rahnasto.pdf .

Vastaa