Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Esimies osana työyhteisöä

Viimeinen yhteinen kurssimme tähän tutkintoon alkoi jokunen viikko sitten. Kurssi on verkossa järjestettävä ”Human Recource Management and Knowledge management”, johon olisi ollut mahdollisuus osallistua myös kansainvälisillä opiskelijoilla. Meidän kurssillamme heitä ei vielä ole, mutta varmaankin seuraavalla toteutuksella heitäkin saadaan mukaan. Kurssin ennakkotehtävänä pyydettiin kertomaan omista hyvän, huonon ja hauskan henkilöstöjohtamisen kokemuksista. Keskustelemme tästä aiheesta myös tiimeittäin verkossa osana kurssin suoritusta.

Hauskan henkilöstöjohtamisen kokemuksen keksiminen oli todella vaikeaa, joten käännyin oman esimieheni puoleen kysyäkseni, olisiko hänellä mitään vastausta tähän. Esimieheni kertoi, että hänestä on hauskaa se, että hän saa olla osa työyhteisöämme, vaikka onkin esimies. Tämä sai minut miettimään enemmänkin esimiehen asemaa työyhteisössä. Miten olla osa ”porukkaa”, vaikka onkin johtavassa asemassa?

Uskoisin, että kyse on pitkälti työyhteisötaidoista. Sekä esimiehen että työntekijöiden. Henkilökemioilla on luonnollisesti oma osansa, mutta aikuisten ihmisten tulisi osata toimia työyhteisössä siten, etteivät henkilökemioiden yhteentörmäykset nouse määräävään rooliin. Sanotaan, että kaikki ihmiset eivät vain sovi johtajiksi. Uskoisin, että näiden sopimattomien kohdalla tilannetta voisi huikeasti parantaa työyhteisötaitojen kehittäminen. Onneksi omalla esimiehelläni on hyvät työyhteisötaidot, osaksi varmaankin luonnostaan.

Henkilökunnan on myös arvostettava esimiestään, jotta vältyttäisiin ”pomo-alaiset” -vastakkainasettelulta ja esimies voisi olla konkreettisesti osa työyhteisöä. Hyvinvoivassa työyhteisössä on helpompi olla taitava yhteisön jäsen. Tutkimusten mukaan hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen on tärkein työhyvinvointiin vaikuttava yksittäinen seikka. Hyvältä johtajalta edellytetään hyviä ihmissuhde- ja sosiaalisia taitoja. Hyvä johtaja myös osaa pitää yllä, johtaa ja kehittää hyvää työilmapiiriä. (Otala&Ahonen 2005, 172.) Esimies on työpaikalla innostaja, osaamisen kehittäjä ja suunnan näyttäjä. Hän myös hallinnoi asioita ja rakentaa olosuhteet, joissa työtä voidaan tehdä (Viitala 2007, 269.) Johtajan on oltava kiinnostunut jokaisesta alaisestaan ja heidän hyvinvoinnistaan (Alahuhta 2015, 39). Huonon esimiestyön seurauksena henkilöstön motivaatio laskee ja yhteinen etu hyvästä työyhteisöstä unohdetaan (Otala & Ahonen 2005, 95). Meille johtamisen opiskelijoille kaikenlainen hyvään henkilöstöjohtamiseen tutustuminen tekee erittäin hyvää. Tämän koulutuksen myötä vastaan tulleessa kirjallisuudessa on tuotu esiin paljon sellaisiakin hyvään henkilöstöjohtamiseen liittyviä seikkoja, joita ei ole tullut aiemmin edes ajatelleeksi. Alaistaidoista puhumattakaan.

Työyhteisötaidot ovat toisille luontaisempia kuin toisille, mutta kaikki voivat niitä opetella ja kehittää. Työturvallisuuskeskuksella on mielenkiintoinen sivu työyhteisötaidoista, suosittelen jokaista lukemaan ne ja miettimään omaa toimintaansa työpaikalla. Jokaisesta työpaikasta on mahdollista tehdä mukava työpaikka, kunhan talkoisiin osallistuu jokainen. https://ttk.fi/tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/tyoyhteisotaidot

Kirjallisuus:

Alahuhta, M. 2015. Johtajuus. Kirkas suunta ja ihmisen voima. Helsinki: Docendo Oy.

Otala, L. & Ahonen, G. 2005. Työhyvinvointi tuloksentekijänä. Juva: Bookwell Oy.

Viitala, R. 2007. Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita Prima Oy.

Vastaa