Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Välitöntä vai välillistä, mitä onkaan työ päivystyksessä?

Sanna Rajala tutki opinnäytetyössään Jämsän päivystyksen hoitohenkilökunnan työajanjakautumista eri työvuoroittain ja toiminnoittain keväällä 2016. Välittömän hoitotyön osuus tutkimuksessa oli 48% ja välillisen hoitotyön 22 %. Tämä osoittaa sen, että potilaan hyödyksi suoraan tehdään 70 % hoitajan työajasta.

Työajankäyttö voidaan hoitotyössä jakaa välittömään ja välilliseen hoitotyöhön, osastokohtaiseen työhön sekä henkilökohtaiseen aikaan. Välitön hoitotyö tapahtuu potilaan vierellä ja välillinen hoitotyö liittyy potilaaseen, mutta ei tapahdu potilaan välittömässä läheisyydessä. Osastokohtaiseen työhön kuuluu mm. puhtaus- ja huoltotyöt. Henkilökohtainen aika on se aika, joka ei liity potilaisiin tai työtehtäviin. Opinnäytetyö toteutettiin Jämsän päivystyksen hoitohenkilökunnalle hyödyntäen toimintolaskentamenetelmää sekä avoimia kysymyksiä, joiden tarkoituksena oli selvittää työn tuottavuuden lisäämistä. Työn tuloksia hyödynnetään johtamisen työvälineenä suunniteltaessa henkilöresurssia ja eri ammattiryhmien välistä työnjakoa.

Aineisto kerättiin kahden erillisen viikon aikana keväällä 2016. Tulokset analysoitiin Microsoft Excel- ohjelmalla. Suoritetut toiminnot mitattiin aamu-, ilta- ja yövuorossa seurantalomakkeen avulla. Seurantalomakkeita palautui 96 % (N=95). Toimintoja kertyi yhteensä seurantajakson aikana 4 799 kappaletta. Tulosten perusteella päivystyksen hoitohenkilökunnan työ on pääsääntöisesti välitöntä ja välillistä hoitotyötä 70% käytetystä ajasta. Välittömän hoitotyön osuus on 48 % ja välillisen hoitotyön 22 %. Päivystysvalmiuden ylläpitoon 13 %, osastokohtaiseen työhön kului 11 % ja henkilökohtaiseen aikaan 6 %. Vuorokohtaisessa tarkastelussa yövuoro eroaa eniten muista vuoroista.  Yövuorossa käytetään vähemmän aikaa välittömään ja välilliseen hoitotyöhön kuin muissa vuoroissa. Tämän selittää vähäisempi potilasvirta ja seurannassa oleville potilaille annetaan mahdollisuus lepoon yöaikana. Kirjaamiseen käytettiin huomattavasti enemmän aikaa ilta- ja yövuorossa kuin aamuvuorossa. Hoitotyöntekijät kokivat henkilöstöresurssin olevan riittävää, yksittäisiä kiireisiä vuoroja lukuun ottamatta. Henkilökunnan riittävyyteen vaikuttivat potilasvirta sekä potilaiden hoitoisuus. Tehtävien siirtoa ei koettu tärkeäksi vaan tärkeäksi koettiin se, että jokainen huolehtii omista tehtävistään.

Opinnäytetyö nosti seuraavat kehittämisehdotukset esiin. 1) Kirjaamista tulee kehittää ja selvittää syy, miksi siihen käytetään huomattavan paljon aikaa. 2) Hoitohenkilöstön työpanosta tulee kohdentaa Lean- ajattelun mukaisesti arvokkaaseen ja välttämättömään hoitotyöhön. 3) Kiireisiin työvuoroihin tulee työvuorosuunnittelussa suunnitella kaksi sairaanhoitajaa. Terveydenhuollon rakennemuutoksen vuoksi tulee selvittää yhteispäivystyksien hoitohenkilökunnan työajanjakautuminen sekä kehittää malli millä mitataan päivystyspotilaan hoitoisuutta.

Lisätietoja:

Sanna Rajala
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK
Puh. 040 705 6 705                                                                                                    sanna.rajala@health.tamk.fi

Vastaa