Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Hoitotyön laatu riippuu myös esimiehestä

Aika ajoin julkisuuteen nousee esimerkkejä hoito- tai hoivatyön huonosta laadusta. Esimerkkejä on tullut sekä yksityisen että julkisen sektorin yksiköistä, ja ne ovat koskeneet kotihoitoa, asumispalveluyksiköitä, lastensuojeluyksiköitä jne. Millainen merkitys esimiehen toimilla on yksikön laadun kanssa?

Esimiehen tulee olla vastuussa yksikön hoitotyön laadusta. Tämä tarkoittaa sitä, että esimiehen tulee huolehtia muun muassa yksikön oikeasta ja tarkoituksenmukaisesta henkilöstöresurssista, henkilöstön riittävästä osaamisesta ja siitä, että työntekijät tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan.

Se, että henkilöstöä on riittävästi, ei vielä kerro mitään työn laadusta. Usein sosiaali- ja terveysalalla puhutaan riittämättömästä henkilöstöresursoinnista, mutta ongelma ei välttämättä ole työajan puutteessa, vaan siinä, että työtä ei ole järkevästi organisoitu. Tehokasta työaikaa menee syystä tai toisesta hukkaan esimerkiksi heikon työvuorosuunnittelun, tehottomien raportointi- tai kirjaamiskäytäntöjen käytäntöjen ja puutteellisen ohjeistuksen sekä aikatauluttamisen takia.

Esimerkkinä tehottomasta työajan käytössä hoitotyössä voisi antaa sen, että iltavuoro aloittaa työvuoronsa klo 13, mutta ensimmäiset kaksi tuntia työvuorosta menee asiakasraportin kuuntelemiseen ja sen odottamiseen, että aamuvuoro lähtee ja iltavuoro ottaa varsinaisen vetovastuun. Tämä kahden tunnin päällekkäinen työaika voi joissain yksiköissä tarkoittaa esimerkiksi 10 tunnin tehotonta työaikaa, ellei vuoron vaihteeseen ole organisoitu järkevää tekemistä kaikille. Joskus kirjaamiseen käytetään työajasta huomattava osa, ja joskus työaika menee erilaisien raporttien päivittämiseen. Järkevä esimies organisoi yksikön toiminnan niin, että henkilöstöllä on tarpeeksi aikaa toteuttaa perustehtävänsä: asiakkaiden ja potilaiden kanssa oleminen.

Paljon on kiinni myös siitä, mitä esimies itse ajattelee hyvästä hoidosta. Onko hyvää hoitoa se, että ikäihmisille järjestetään viriketoimintaa 5 kertaa viikossa? Maanantaisin tuolijumppa ja keskiviikkoisin askarrellaan. Vai onko hyvää hoitoa se, että yksikön arjessa viriketoiminta on läsnä osana joka päiväistä toimintaa jokaisessa työvuorossa? Aamuvuorossa katsellaan yhdessä valokuvia tai pidetään aamutoimien yhteydessä pieni jumppa ja iltavuorossa luetaan lehtiä tai lauletaan yhdessä iltapalalla.

Kun ollaan tekemisessä ”asiakkaan” – ihmisen, yksilön – elämänlaadun kanssa, niin hyvä olisi miettiä, millaista on normaali arki meillä jokaisella? Askartelemmeko tiistaisin? Vai teemmekö jotain mukavaa tai meille ominaista jatkuvasti, osana joka päiväisiä toimintojamme. Esimiehellä on merkittävä rooli yksikön toimintakulttuurin rakentamisessa. Se vaatii esimieheltä aktiivista keskustelua ja osallistavaa esimiesotetta, mutta myös riittävää päätöksentekokykyä ja vastuukantoa.

Esimiehen tulee omalla toiminnallaan osoittaa, mitä yksikössä ollaan tekemässä, miksi ja miten, sekä tarjota hyvän hoidon saavuttamiseksi tarvittavat työkalut.

Vastaa