Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Omaishoitajien digiloikka

Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa hyvinvointiteknologian koulutusohjelmassa (YAMK) toista lukuvuotta. Ensimmäisenä lukuvuotena minulle tarjoutui mahdollisuus olla mukana ”Omaishoitajat ja hoidettavat digiaikaan hankkeessa (2017-2018). Innostuin kovasti aiheesta, koska olen työni puolesta ollut mukana hankkeessa ja pilotoinneissa, joissa ikäihmisillä on ollut mahdollisuus kokeilla teknologisia ratkaisuja. Tätä kautta olin jo oppinut teknologian hyödyistä ja saanut käsitystä siitä mitä ikäihmiset teknologiasta ajattelevat.

 

Hankkeessa oli mukana Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), josta mukana oli yliopettajat Hannele Laaksonen ja Sirpa Salin. Lisäksi yhteistyössä oli mukana Pirkanmaan liitto ja toimijoina olivat Tampereen ja Lempäälän kaupunki, Pirkanmaan omaishoitajat Ry eli Pioni sekä laitetoimittajat. Minä pääsin mukaan helmikuulla 2018. Ajatuksena oli alusta asti, että hanke tuottaa minulle YAMK opinnäytetyön aiheen ja selvittää miten teknologiset ratkaisut soveltuvat hankkeessa mukana olevalle kohderyhmälle. Hankkeessa testattiin kolmea eri digitaalista palvelua omaishoitajilla ja yhtä laitetta hoidettavilla sekä arvioitiin laitteiden sopivuutta kohderyhmälle. Digitaaliset laitteet olivat tabletti ja Memoera muistipeli sekä etäohjelmat. Aiheena digiloikka ja erilaisten ohjelmien käytettävyys on tuore ja siitä löytyy melko niukasti tietoa. Itse laitteet olivat varsin tavallinen tabletti ja helppokäyttöinen muistipeli. Digitaalisten palveluiden käytettävyys oli mielenkiintoinen kysymys ja niiden toimivuuden näkökulmasta oli tärkeää se, kuinka ne koettiin jokapäiväisessä käytössä.

Kuva 1. Lainattu pienipiiri.fi-sivulta

Kuva 1. Lainattu pienipiiri.fi-sivulta

 

Kuva 2. Hannele Laaksonen

Kuva 2. Hannele Laaksonen

 

Erittäin tärkeää on huolehtia siitä, että asiakas on digitaalisen palvelukehityksen keskiössä. (Valtiovarainministeriö, 2018.) Monet omaishoitajat kokevat arjen raskaaksi ja yksinäiseksi. Pirkanmaalla sosiaali- – ja terveysyhtiö Luona (2017) on mukana kokeilussa, jossa ikääntyneiden omaishoitajien arkea on pyritty helpottamaan tablettitietokoneen avulla. Seurannassa huomattiin, että etätuki hyödytti ja innoitti omaishoitajia ja kannusti heitä tapaamaan myös muita omaishoitajia kasvokkain (Luona, 2018). Näillä ajatuksilla ja työni tuomalla kokemuksella lähdin eteenpäin. Opinnäytetyöni yhteys organisaatioksi suostui PIONI ja pääsin tapaamaan heidän edustajia. Aluksi tapasin Pionin projektikoordinaattorin, joka kertoi omista kokemuksistaan sekä esitteli minulle mukana olevat laitteet ja ohjelmat. Myöhemmin tapasin yhdistyksen puheenjohtajan ja projektikoordinaattorin uudelleen kerätäkseni asiakasymmärtämystä heiltä sekä kuullakseni käyttäjistä, koska en itse heitä tavannut. Mielestäni oli tärkeää ymmärtää teknistä toimivuutta mutta myös asiakkaalle sopivia palveluja. Tämän ymmärrys mukanani ja uudet opitut tiedot koulutusajaltani aloin kehittämään kysymyksiä laitteiden teknisestä toimivuudesta ja digitaalisista palveluista.

 

Kyselylomakkeet valmistuivat vauhdilla ja ne olivat käytössä jo heinäkuulla. Kyselylomakkeiden tulokset ovat todella rohkaisevia. Yli 80% omaishoitajista suosittelisi käyttämiään palveluja toisille ja melkein yhtä iso osa oli osallistunut etätapaamisiin. Innostuin kovasti, sillä omassa työssäni olin aikaisemmin törmännyt siihen, että ikäihmisiä ei digitaaliset palvelut olleet kiinnostaneet ja digimyönteisyyttä ei ole ollut näkyvissä. Hankeen mukana olleet omaishoitajat olivat ikäihmisiä ja kumosivat minun aikaisemmin saamaani käsitystä. Hanke antoi minun opinnäytetyölleni asiakaslähtöisyyttä ja tutkimuksellisesti otantaa siitä kuinka tekniset laitteet ja digitaaliset palvelut soveltuvat ikäihmiselle. Lisäksi ikäihmisten innokkuus valotti sitä millaista hyötyä vuorovaikutuksellisesti digitaalisista palveluista voi olla! Opinnäytetyöni on vasta tulossa, mutta jo näen kuinka omaishoidossa pitäisi tuottaa myös organisaatiorajoja rikkovaa työtä sekä palveluiden tuottamisessa että niiden asiakaslähtöiseksi saattamiseksi.

 

Mia Hiltunen

Opiskelija, hyvinvointiteknologia YAMK

mia.m.hiltunen@soc.tamk.fi

 

Lähteet

Sosiaali- ja terveys yhtiö Luona.2018. Etätuki hyödytti omaishoitajia, myös teknologian käyttö koettiin helpoksi. Viitattu 15.8.2018. https://www.luona.fi/uutiset/kokeilu-etatuki-hyodytti-omaishoitajia-myos-teknologian-kaytto-koettiin-helpoksi/.

Valtiovarainministeriö, 2018. Digitalisaatio. Viitattu 4.11.2018. https://vm.fi/digitalisaatio

Vastaa