Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

KEPPIÄ VAI PORKKANAA HOIDON JA HOIVAN PUUTTEISIIN?

Päivän lehti kertoo surullisen tarinan, jossa yhteensattumien summana asiakas jää vaille hoitoa. Esimerkki tapauksessa viestit jäävät kulkematta asianomaisille, eikä kukaan osaa edes kaivata asiakasta. Useiden räikeiden hoivapalveluissa tapahtuneiden laiminlyöntien vuoksi henkilöstömitoitus vanhusten laitoshoidossa on noussut julkiseen keskusteluun. Henkilöstömitoituksella tarkoitetaan hoitajamäärää yhtä ikäihmistä kohden sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä.

Syitä henkilöstön ali resurssointiin voidaan etsiä monesta eri tekijästä. Usein katse kohdistuu yksityisen palvelutuottajan suuntaan, jonka voiton tavoittelun maksimoinnin ja inhimillisyyden puutteen arvellaan olevan kaiken takana. Uutisissa on kuitenkin tullut ilmi, että myös julkisissa hoitolaitoksissa on törmätty samoihin ongelmiin, missä siis vika silloin? Kuntaliiton toimitusjohtajan Karhusen (2019) mukaan yksi syy hoivapalveluiden ongelmiin löytyy valtionhallinnon harjoittamasta säästöpolitiikasta, jonka vaikutukset heijastuvat kuntien talouteen.

Totta on, että kustannustekijät ovat merkittävässä roolissa julkisessa palvelutuotannossa. Kuntien taloudellinen tilanne on suoraan kytköksissä tarjottaviin palveluihin. Väestörakenteen muutos tarkoittaa kunnille lisääntyviä hoivapalveluiden menoja. Eliniänodote on nousussa ja samalla syntyvyyden väheneminen tarkoittaa yhä vähempää työikäisten määrää suhteessa ikääntyviin.

Ratkaisuja ikääntyvien hoivaan tulevaisuudessa on etsittävä kaikin keinoin. Monella taholla katseet kääntyvät nyt digitalisaation suuntaan. Kunnissa on käynnissä monenlaisia hankkeita digitaalisten ratkaisujen löytämiseksi. Etähoivaan perustuvia ratkaisuja on käytössä jo monissa kunnissa mm. vanhusten kotihoidossa, diabetes potilaiden hoidossa ja erikoissairaanhoidosta kotiutettaessa. Erilaiset teknologiset keksinnöt ovat varmasti tulevaisuudessa vastaus moniin lisääntyvän hoivan tarpeisiin. Erityisesti fyysisissä ja raskaissa hoivaan liittyvissä tehtävissä teknologia tulee tarjoamaan keinoja henkilöstötarpeen mitoittamiseen.

Vaikka teknologia olisikin vastaus moniin ongelmiin hoivan alalla, on syytä myös tarkastella käytäntöjä, joihin voidaan vaikuttaa mm. johtamisen keinoin. Hyvässä hoidossa on kyse myös siitä, miten henkilöstösuunnittelu toteutuu eli miten henkilöstöä johdetaan. Hyvä henkilöstösuunnitelma osaa ennakoida tilanteet, joissa henkilöstön vahvuus vaihtelee. Hyvä hoito ja laatu syntyy siitä, että henkilöstöllä on aikaa havainnoida ja kuunnella asiakasta. Aikaa tarvitaan myös hoitotoimenpiteiden laadukkaaseen toteuttamiseen kuten lääkityksestä huolehtimiseen asiaan kuuluvalla tavalla. Työvoimapoliittinen asiantuntija Flinkman (2019) Tehystä toteaa, että henkilöstön osaaminen, esimiestyö ja työsuhteiden jatkuvuus ovat laadukkaan ja asiakasturvallisen hoidon tae. Henkilöstön osaamiseen tulee panostaa sekä hyödyntää heidän kokemustaan työtä kehitettäessä.  Esimiehellä tulee olla valmentava työote, jossa henkilöstöä kannustetaan ja osallistetaan työn kehittämiseen.

Hoitoalan työvoiman saatavuuteen ja hoiva-alan houkuttelevuuteen tulee keskittää voimavaroja, joiden avulla voidaan taata henkilöstön hyvinvointi, riittävä palkkataso sekä hyvät työ olot. Työn vetovoimaisuuden lisääminen ei ole pelkästään riittävä keino henkilöstömitoituksen takaamiseen vaan myös valvontaprosesseja on nopeutettava ja laiminlyönneistä tulee seurata sanktiot toteaa Tehyn puheenjohtaja Rytkönen. Myös Osmo Soinivaara artikkelissaan (2019) toteaa, että valvontaa, kuten omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa on tehostettava.

On mahdotonta ajatella, että yhden vuoron tai viikonlopun tekevä tilapäishoitaja voisi olla yksin ratkaisemassa hoivan resurssoinnin puutteesta johtuvia ongelmia. Lisääntyvään hoivan tarpeeseen ja siihen liittyvien ratkaisujen löytämiseksi on lyötävä viisaat päät yhteen. Syyllisten etsimisen sijaan voimavarat tulee yhdistää ja jakaa osaamista yli rajojen.

 

 

LÄHTEET:

Flinkman, M. Henkilöstömitoitus on paljon muutakin kuin 0.5. Luettu 13.5.2019. https://www.tehy.fi/fi/blogi/henkilostomitoitus-paljon-muutakin-kuin-05-0

Karhunen, M. Katsottu 12.5.2019 MTV uutiset. https://www.sttk.fi/2019/02/06/tehy-hoitohenkiloston-mitoituksesta-ja-hoidon-laadusta-saadettava-lailla/

Kiuttu, P. 2019. Reino-tohveleiden valmistaja konkurssiin. Luettu11.4.2019. selkosanomat.fi

Räisänen, M. 2019. Luettu 13.5.2019. https://www.sttk.fi/2019/02/06/tehy-hoitohenkiloston-mitoituksesta-ja-hoidon-laadusta-saadettava-lailla/

Soinivaara, O.  2019. Miksi en aikanaan pannut henkilöstömitoitusta asetukseen?

http://www.soininvaara.fi/2019/01/31/miksi-en-aikanaan-pannut-henkilostomitoitusta-asetukseen/

https://www.tehy.fi/fi/apua/tyosuojelu/henkilostomitoitus-ikaihmisten-hoidossa

Vastaa