Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

”PILKUN PAHOINPITELY” JA MUITA OSUVIA LAUSAHDUKSIA…

Nyt koitti se päivä, kun meidän kurssin YSTJ 17 ”roikkujat” pidimme opinnäytetöiden loppuseminaaripäivää. Kokoonnuimme tuttuun Solina saliin kuuntelemaan ja esittämään kahden opinnäytetyön tuloksia. Tunnelma oli osalla ehkä hieman jännittynyt, mutta kuitenkin vapautunut ja naurua riitti jälleennäkemisen ilosta.

Saimme kuulla aluksi vapaaehtoistyön johtamisesta. Työ oli hyvin tähän päivään sopiva, ajankohtainen aihe. Tulevaisuuden osalta ennustetaan esim. hoivatyön siirtyvän osittain kolmannen sektorin toimijoiden huolehdittavaksi ja tällöin myös vapaaehtoistyöntekijöiden rooli tulee varmasti olemaan keskeinen. Vapaaehtoistyö tarjoaa toimintaa ihmisille, jotka eivät löydä paikkaansa palkkatyöstä tai niille, jotka vapaa-ajallaan viihtyvät harrastusmielessä vapaaehtoistyön parissa.

Tutkimuksessa tuli hyvin esille se fakta, että myös vapaaehtoistyöntekijöistä tulee huolehtia vastaavalla tavalla, kuin työelämässä yleensäkin. Voidaan jopa todeta, että vapaaehtoistyöntekijöistä tulee huolehtia jopa erityisemmin, koska heidän motiivinsa työn tekemiseen eivät liity rahaan, vaan löytyvät muista tekijöistä. Vapaaehtoistyöntekijän sitouttamiseksi tarvitaan hyvää perehdyttämistä tehtäviin ja paljon tukea pitkin matkaa. Uskoisin, että vapaaehtoistyössä jatkamisen motiivit muodostuvat kokemuksesta kuulua porukkaan, tuntemisesta itsensä tarpeelliseksi ja toki myös hyvästä ilmapiiristä. Vapaaehtoistyöntekijöistä huolenpitäminen on keskeinen tehtävä niille organisaatioille, joissa heidän työpanostaan tarvitaan.

Toisessa työssä oli tutkittu digitaalisten palvelujen soveltuvuutta omaishoitoon. Myös tässä työssä kolmas sektori oli suuressa roolissa. Ikääntyvien eliniän nousu tarkoittaa myös lisääntyvää hoivan tarvetta ja tässä tutkimuksessa digitaalisten yhteyksien kautta haettiin siihen ratkaisuja. Kuten edellä mainitussa vapaaehtoistyön johtamisen tutkimuksessa, niin myös tässä omaishoitoon liittyvässä tutkimuksessa suuri kysymys liittyy siihen, miten johtaa toimintaa, jossa sekä julkinen, kolmas sektori sekä täysin vapaaehtoissuuteen perustuva toiminta yhdistetään?

Tutkimukset ja niiden tulokset nostattivat kuulijakunnassa monia hyviä keskusteluja. Vapaaehtoistyön tutkimuksessa loppupäätelmänä ehdotettu vapaaehtoistyönkoordinaattorin tehtävän perustaminen sai meidän kuulijoiden pyytteettömän kannatuksen. Myös vapaaehtoistyön johtamiseen rakennettu johtamismalli nähtiin erittäin tarpeellisena ja vapaaehtoistyön johtamista selkiyttävänä. Omaishoitoon liittyvä tutkimus herkisti kuulijat pohtimaan omaishoitajien työn raskautta ja heidän monesti vaikeaa tilannettaan, jossa vaihtoehdot ovat usein vähissä.

Lopuksi kävimme keskustelua opinnäytetyöprosessista yleensä ja siitä mitä se meille kullekin oli opettanut. Kokemukset painottuivat meillä kaikilla myönteisiin kokemuksiin ja koimme oppineemme monenlaisia uusia asioita. Tiedon etsiminen oli avannut monelle meistä aivan uusia maailmoita ja innostanut myös tulevaisuudessa hyödyntämään enemmän tutkimuksia oman itsensä kehittämisessä. Pohdimme myös tutkimuksen tekemisen eettisyyttä ja luotettavuutta ja sitä kuinka oman tutkimuksen kautta oli löytynyt uskallusta tutkijana toimimiseen. Luotettavuuden ja eettisyyden problematiikkaa mietimme myös tekemiemme tutkimushaastattelujen kohdalla ja sitä miten paljon valtaa tutkijalla on haastattelutilanteessa.

On etuoikeus päästä seuraamaan ja kuulemaan toisten työskentelyä tutkimuksen eri vaiheissa väliseminaareissa ja lopuksi loppuseminaarissa.  Eri ammattilaisista muodostuva opiskeluryhmä tarkoittaa käytännössä myös sitä, että tehtävien tutkimusten kirjo on laaja. Saamme jokainen olla aitiopaikalla kuulemassa ajankohtaista ja työelämälähtöistä tutkimustietoa eri aloilta ja samalla oppia uusia asioita itse kukin.

Opinnäytetöiden työelämälähtöisyys on ylemmän korkeakoulututkinnon yksi väylä tehdä tutkintoa tunnetuksi. Oppilaitoksissa onkin yhä lisääntyvässä määrin tämä ymmärretty ja uusien opinnäytetöiden aiheet liittyvät yhä useammin erilaisiin hankkeisiin. Oman valmiin työn esittelyyn kannattaa myös panostaa erityisesti silloin, kun se liittyy suoraan jonkin työpaikan toiminnan kehittämiseen. Moni työpaikka ottaa mielellään vastaan tutkimustietoa, jonka avulla selkeästi voi kehittää heidän omia toimintamallejaan parempaan suuntaan. Tarjoutuminen esittelemään oman työnsä tuloksia kannattaa, koska usein pelkästään kirjallisen tuotoksen välityksellä jaettu tieto hautautuu kiireen keskellä muiden postien sekaan ja jää helposti katsomatta.

Vastaa